Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden The Audio Specialist B.V.

______________________________________________________________________________________

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van Verkoper.

Bestelling: aanbod van Koper aan Verkoper tot het doen leveren van Producten;

Producten: de producten die door Verkoper aan Koper worden verkocht;

Koper: een wederpartij, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, onder een Overeenkomst met Verkoper inzake de koop en verkoop van Producten;

Overeenkomst: de overeenkomst tot het verkopen en leveren van Producten tussen Koper en Verkoper, en

Verkoper: The Audio Specialist B.V. gevestigd te Brummen en kantoorhoudende te (7317 AZ) Apeldoorn, aan de Stadhoudersmolenweg 196, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer en Koophandel voor onder dossiernummer: 53817788.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en Overeenkomsten waarbij Verkoper rechtstreeks, dan wel door of met bemiddeling van derden, Producten aan Koper verkoopt en levert.

2.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze vooraf nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Koper wordt hierbij nadrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 3 - Totstandkoming Overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen en andere uitingen van Verkoper zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders is aangegeven. Verkoper is nimmer verplicht bestellingen van Koper te aanvaarden en/of uit te voeren.

3.2 Alle offertes worden gedurende één maand gestand gedaan, tenzij een offerte of uiting anders vermeldt.

3.3 Een overeenkomst tussen Verkoper en Koper komt tot stand op het moment dat Verkoper de Bestelling van Koper aanvaardt, dan wel de aanvaarding van de offerte door Koper schriftelijk heeft bevestigd.

 

Artikel 4 - Prijs

4.1 De door Verkoper gehanteerde prijzen en kortingen zijn de prijzen en kortingen die vermeld zijn op de website van Verkoper op de dag van de totstandkoming van de Overeenkomst, tenzij Verkoper en Koper schriftelijk anders zijn overeengekomen.

4.2 De door Verkoper opgegeven prijzen gelden voor levering ex works. De prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en inclusief accijnzen, invoerrechten, verpakkingskosten en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

4.3 De Producten worden getransporteerd voor rekening en risico van Koper.

4.4 Verkoper heeft het recht om de overeengekomen prijzen voor levering te verhogen op grond van valutawijzigingen, verhogingen van inkoopprijzen en/of vrachttarieven van de Producten en/of toeslagen op de heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

4.5 Indien Koper niet akkoord wenst te gaan met een door Verkoper op basis van artikel 4 kenbaar gemaakte verhoging van prijzen en/of tarieven en deze verhoging meer dan 15% bedraagt, is Koper gerechtigd binnen acht dagen na bedoelde kennisgeving van Verkoper ter zake de prijswijziging de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen dan wel de Bestelling te annuleren tegen de in de kennisgeving genoemde datum.

 

Artikel 5 - Levering en leveringstermijnen

5.1 De Producten worden (af)geleverd op het losperron of direct over de drempel van het overeengekomen afleveradres, tenzij anders is overeengekomen. Indien Koper weigert de Producten aldaar in ontvangst te nemen, dan komen de daardoor ontstane kosten voor rekening van Koper en gaat desalniettemin het risico op dat moment over op Koper.

5.2 Verkoper is te allen tijde gerechtigd de Producten in deelleveringen te leveren, tenzij anders is overeengekomen.

5.3 Alle door Verkoper genoemde en/of overeengekomen (leverings)termijnen voor Producten zijn naar beste weten vastgesteld, doch zijn nimmer bindend of fatale termijnen. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen (leverings)termijn brengt Verkoper niet in verzuim noch levert dan ook een toerekenbare tekortkoming op. Bij overschrijding van enige termijn zal Gebruiker de Producten zo spoedig mogelijk alsnog aan Koper leveren.

 

Artikel 6 - Recht van reclame

6.1 Koper is verplicht binnen één werkdag na aflevering van de Producten te controleren of de afgeleverde Producten geen uitwendige gebreken vertonen en overeenstemmen met de omschrijving op de pakbon. Indien Koper niet uiterlijk binnen twee werkdagen na voormelde termijn melding heeft gemaakt van discrepantie tussen de afgeleverde Producten en de omschrijving op de pakbon en/of uitwendige gebreken, worden de omschrijving op de pakbon en de afgeleverde Producten geacht met elkaar overeen te stemmen naar aard en aantal en de afgeleverde Producten door Koper onvoorwaardelijk te zijn aanvaard.

6.2 Indien Koper van mening is dat de Producten niet de eigenschappen bezit die hij op grond van de Overeenkomst mocht verwachten, dient Koper dit direct nadat hij de eventuele discrepantie heeft vastgesteld of redelijkerwijs had kunnen vaststellen, aan Verkoper schriftelijk mede te delen.

6.3 Indien Koper (tijdig) melding maakt van een eventuele discrepantie tussen de geleverde Producten en hetgeen Koper redelijkerwijs op grond van de Overeenkomst mocht verwachten, zal Verkoper deze melding schriftelijk bevestigen aan Koper. Verkoper zal ter zake zo spoedig mogelijk in overleg treden met Koper en het nodige onderzoek verrichten, waarbij Koper Verkoper binnen twintig dagen nadat de melding bij Verkoper bekend is in de gelegenheid dient te stellen de eventuele discrepantie vast te (laten) stellen.

6.4 Reclames geven aan Koper niet het recht zijn betalingsverplichting(en) op te schorten.

6.5 Indien Verkoper een reclame gegrond bevindt, zal Verkoper te zijner discretie (1) een schadevergoeding tot ten hoogste de factuurwaarde van de betrokken Producten betalen of (2) de betrokken Producten gratis vervangen.

 

Artikel 7 - Retourzendingen

7.1 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper is Verkoper niet verplicht retourzendingen van Koper te accepteren.

7.2 Retourzendingen waarvoor Verkoper haar toestemming heeft verleend, zijn voor rekening en risico van Verkoper. Het in ontvangst nemen van retourzendingen betekent in geen geval erkenning door Verkoper van de door Koper opgegeven grond voor retourzending.

7.3 Indien Verkoper een retourzending van Koper accepteert en Verkoper besluit Koper te crediteren, zal Verkoper Koper crediteren voor deze retourzending.

 

Artikel 8 - Betaling

8.1 Koper dient alle orders vooruit te betalen, tenzij anders overeengekomen. Verkoper is gerechtigd aan Koper per deellevering een factuur te sturen.

8.2 Alle kosten verbandhoudende met (het uitvoeren van) de betaling, waaronder tevens begrepen het eventueel verschaffen van zekerheid, komen voor rekening van Koper.

8.3 Indien Koper nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Verkoper de vordering uit handen geven, in welk geval Koper tevens gehouden is tot vergoeding van buitengerechtelijke- en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verbandhoudende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins. De buitenrechtelijke incassokosten die Verkoper moet maken ingeval van niet tijdige betaling door Koper bedragen:

- 15% van het verschuldigde bedrag over de eerste €2.500,00 van de vordering;
- 10% over de volgende €2.500,00 van de vordering;
- 5% over de volgende €5.000,00 van de vordering;
- 1% over de volgende €190.000,00 van de vordering, en
- 0,5% over het meerdere van de vordering met een maximum van €6.775,00.
De buitengerechtelijke incassokosten bedragen te allen tijde nooit minder dan €40,00.

8.4 Koper is nimmer gerechtigd (pretense) vordering(en) op Verkoper te verrekenen met schulden aan Verkoper.

8.5 Ingeval Koper een rechtspersoon is en met andere rechtspersonen verbonden is in een groep in de zin van artikel 2:24b BW, dan is zij jegens Verkoper hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van alle huidige en toekomstige vorderingen van Verkoper op de andere rechtspersonen met wie zij in een groep verbonden is.

8.6 Het is geheel ter discretie van Verkoper om, mede op basis van financiële indicatoren afgegeven door krediet beoordelende partijen, waaronder begrepen doch niet uitsluitend Creditsafe, een bestaande kredietfaciliteit met Koper op te schorten dan wel geheel te beëindigen. Indien Verkoper hiertoe besluit zal zij Koper hierover schriftelijke in kennis stellen onder vermelding van de alsdan te hanteren betalingstermijn. Verkoper zal wegens deze opschorting dan wel beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

 

Artikel 9 - Eigendomsvoorbehoud

9.1 Alle aan Koper geleverde Producten blijven eigendom van Verkoper totdat alle bedragen die Koper verschuldigd is voor de geleverde Producten, alsmede de in artikel 3 bedoelde bedragen volledig aan Verkoper zijn voldaan. De eigendom van de aan Koper geleverde en te leveren Producten wordt tevens door Verkoper voorbehouden voor alle eventueel toekomstige vorderingen op Koper uit hoofde van verkoop en levering van Producten.

9.2 Indien Koper als wederverkoper optreedt, mag Koper de Producten die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van Verkoper doorverkopen en leveren, doch uitsluitend voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf.

9.3 Koper zal op eerste verzoek van Verkoper voldoende zekerheid stellen voor de volledige nakoming van al zijn (betalings)verplichtingen jegens Verkoper.

Koper dient Verkoper terstond te berichten indien:

(i)     derden aanspraken of pogingen doen om onder Verkopers eigendomsvoorbehoud vallende Producten in hun macht te krijgen of daarop beslag te leggen of anderszins rechten op deze Producten doen gelden;

(ii)    (voorlopige) surseance van betaling of een schuldenregeling door Koper wordt aangevraagd of verleend of enige (betalings)regeling met de schuldeisers van Koper wordt getroffen, of

(iii)   het faillissement van Koper wordt aangevraagd of Koper failliet wordt verklaard.

9.5 Koper geeft aan Verkoper toestemming om te allen tijde (dus ook buiten de normale werktijden van Koper) de ruimte(n), waar zich de Producten bevinden, te betreden om met een beroep op zijn eigendomsvoorbehoud de Producten in zijn bezit te krijgen en mee te nemen.

9.6 Koper dient voor eigen rekening de onder het eigendomsvoorbehoud van Verkoper vallende Producten naar behoren tegen normale bedrijfsrisico’s te verzekeren.

9.7 Zolang Verkoper nog een eigendomsvoorbehoud op de Producten heeft, is Koper niet gerechtigd de Producten tot meerdere zekerheid aan derden te verpanden of op een andere wijze te bezwaren.

 

Artikel 10 - Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op Koper over op het moment waarop deze aan Koper zijn afgeleverd op de overeengekomen plaats.

 

Artikel 11 - Wijze van verhandeling

11.1 Koper is verplicht de Producten uitsluitend in originele, van de Verkoper afkomstige verpakking in onveranderde en ongeschonden staat te verhandelen. Het is Koper evenwel toegestaan om de Producten die in een grootverpakking zijn aangeleverd individueel te verhandelen mits de individuele producten in originele en van de Verkoper afkomstige verpakking in onveranderde en ongeschonden staat worden verhandeld.

11.2 Bij elke overtreding van de in artikel 11.1 genoemde verplichtingen verbeurt Koper ten gunste van Verkoper een direct opeisbare en niet voor compensatie of korting vatbare boete van
€ 000,00 voor ieder Goed waarmee de Koper deze verplichting overtreedt, onverminderd het recht van Verkoper op volledige vergoeding van de door haar geleden schade.

 

Artikel 12 - Aansprakelijkheid

12.1 De totale aansprakelijkheid van Verkoper wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de prijs (excl. BTW) van het betreffende Product.

12.2 De aansprakelijkheid van Verkoper voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens Koper, schade wegens overschrijding van een termijn of zaakschade bestaande uit vernietiging, beschadiging of verlies van zaken die door Koper worden gebruikt in de normale uitoefening van een beroep of bedrijf is uitgesloten.

12.3 Aansprakelijkheid van Verkoper wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Koper Verkoper binnen 7 dagen nadat zij op de hoogte van de tekortkoming is gekomen, deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Verkoper ook na die termijn in de nakoming van zijn verplichtingen toerekenbaar tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten.

12.4 Voorwaarde voor het bestaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Koper de schade, binnen 7 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Verkoper meldt.

12.5 Koper vrijwaart Verkoper voor alle aanspraken van derden (waaronder eindgebruikers van de door Verkoper geleverde Producten) ter zake van schade die krachtens het in dit artikel bepaalde voor rekening van Koper zou blijven indien de betreffende derde de Koper zou aanspreken.

12.6 Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Verkoper zich ter uitvoering van de Overeenkomst bedient.

12.7 Verkoper is nimmer gehouden Producten gelijk aan Producten die onder eerder gesloten Overeenkomsten aan Koper zijn geleverd te leveren, doch zal Koper op eerste verzoek adviseren omtrent soortgelijke Producten indien de gevraagde Producten niet kunnen worden geleverd.

 

Artikel 13 - Overmacht

13.1 Indien Verkoper door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens Koper kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de toestand van overmacht.

13.2 Onder overmacht van Verkoper wordt verstaan elke van de wil van Verkoper onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van (het betreffende gedeelte van) haar verplichtingen jegens Koper wordt verhinderd, vertraagd of economisch onmogelijk wordt gemaakt waardoor de nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet van Verkoper kan worden verlangd. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van Verkoper. Wanneer een overmachtsituatie langer dan dertig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst gepresteerd is, wordt alsdan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar iets verschuldigd zullen zijn.

 

Artikel 14 - Beëindiging

14.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en gedetailleerde schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de Overeenkomst.

14.2 Verkoper kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving geheel of gedeeltelijk beëindigen indien Koper al dan niet voorlopig, surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van Koper faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd. Verkoper zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden. De verschuldigde bedragen worden daarbij terstond opeisbaar.

14.3 Indien Koper op het moment van ontbinding respectievelijk beëindiging van de Overeenkomst als bedoeld in artikel 14.1 of 14.2 reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting niet ongedaan worden gemaakt, tenzij Verkoper ten aanzien van die prestaties wezenlijk in verzuim is. Bedragen die Verkoper voor de ontbinding respectievelijk beëindiging heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

14.4 Ingeval van nietigheid van een of meer bepalingen uit een tussen Verkoper en Koper geldende rechtsbetrekkingen dan wel in deze Algemene Voorwaarden zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 15 - Toepasselijk recht en geschillen

15.1 De Overeenkomsten tussen Verkoper en Koper worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Iedere toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 wordt hierbij overeenkomstig artikel 6 van dit verdrag uitgesloten.

15.2 Alle geschillen welke tussen Verkoper en Koper mochten ontstaan voortvloeiende uit of in verband met (de uitvoering van) een tussen Verkoper en Koper gesloten Overeenkomst, alsmede in verband met deze Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »